Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันที่ 13 สิงหาคม 2556

User Rating: / 8
แย่ดีที่สุด 

ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2556 โปรดทราบ

 

ในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ขอให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

นำเอกสารตามข้อ 2.3 ของประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบ

เกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ มาด้วย และให้แสดงบัตรประจำตัวสอบและบัตรประชาชน ต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ

ประกาศข้อ 2.3 " ต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบวิชาใดกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบวิชานั้นได้

ดาวน์โหลดประกาศ