Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

การแบ่งส่วนราชการภายในและการมอบหมายงาน (กองกลาง)

User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ที่ ๕๑๐/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายใน และการมอบหมายงาน