Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง             
เรื่อง กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ในการพิจารณาคั ดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตํ าแหน่งประเภทอํานวยการ ระดั บสูง  ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจั งหวัดยะลา
ตําแหน่งเลขที่ ๗๒๓ และตําแหน่ งผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจั งหวัดกาญจนบุรี ตําแหน่งเลขที่ ๒๓๐