Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๗  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗