Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 

แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  แบบ 7127

ขอให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่ เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2557  ทุกท่าน โหลดแบบฟอร์ม และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  พร้อมแนบเอกสารอ้างอิงประกอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ไปยื่นที่หน่วยงานที่ไปบรรจุและแต่งตั้ง  (สำหรับผู้ที่บรรจุสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ให้ยื่นที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่สังกัด  ส่วนคนที่บรรจุส่วนกลาง ให้มายื่นที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล  กองกลาง

(เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล ขอให้ทุกท่านรีบดำเนินการนะครับ)

หากมีปัญหา หรือมีข้อสงสัยประการใด ให้ติดต่อส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล  024414517