Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ตามมาตรา ๑๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑