Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

แต่งตั้งผู้อำนวยการกลุ่มงานและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานในสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

User Rating: / 7
แย่ดีที่สุด 

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ที่ ๓๖๒/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการกลุ่มงานและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานในสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด