Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง

User Rating: / 8
แย่ดีที่สุด 

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๘๖๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการ

 

ทั้งนี้ ขอให้ข้าราชการที่มีชื่อตามคำสั่งดังกล่าว มอบหมายหน้าที่การงานในตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ

และไปรายงานตัวในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘