Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลำดับที่ 43 ถึงลำดับที่ 77 มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ

User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลำดับที่ 43 ถึง ลำดับที่ 77 มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ

ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. - 09.30 น.

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการประเภทอื่น พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาออกจากราชการ

ก่อนวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 และขอให้นำเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ มาในวันรายงานตัวด้วย

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

2.สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ใช้ในการสมัครสอบ 1 ชุด

3.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) 1 ชุด

4.สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 1 ชุด

5.สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43)หรือหนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) (ถ้ามี) 1 ชุด

6.ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.

7.สำเนาคำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการ (เฉพาะข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการประเภทอื่น พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 1 ชุด

 

สามารถดาวโหลดหนังสือเรียกให้ไปรายงานตัวได้ตามลิงค์ด้านล่าง