Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๐๓๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ

ทั้งนี้ ขอให้ข้าราชการที่มีชื่อตามคำสั่งดังกล่าวมอบหมายหน้าที่การงานในตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ

และไปรายงานตัวในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด