Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

แบบรายงานความก้าวหน้าในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/สำนักงาน/กอง

ด้วยในคราวประชุมคณะทำงาน สนองงานคณะสงฆ์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติให้สำนัก/สำนักงาน/กอง ดำเนินการกรอกข้อมูลแบบรายงานความก้าวหน้าในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งไฟล์ข้อมูลพร้อมเอกสาร ทาง e - mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙