คำสั่ง/ประกาศ
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - ณรงค์ยุทธ 288
2 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ New - manager 425
3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ - manager 427
4 แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แทนตำแหน่งที่ว่าง - manager 238
5 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ - ณรงค์ยุทธ 342
6 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. - ณรงค์ยุทธ 187
7 แนวปฏิบัติในการทดสอบภาคความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง - manager 448
8 ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด - ณรงค์ยุทธ 688
9 ประกาศ เรื่อง การทดสอบภาคความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรเตรียมเข้าสู่ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด - ณรงค์ยุทธ 365
10 กำหนดการพิธีเปิดโครงการศึกศาอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้บริหารและข้าราชการ - manager 333
11 ตัวอย่างแสดงภาระงานศาสนการ+ลูกจ้างฯ ศบก. - mayuret 338
12 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับต้น - manager 690
13 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง - manager 398
14 แบบฟอร์มแสดงภาระงานศาสนการ+ลูกจ้างฯ ศบก. - mayuret 115
15 ย้ายข้าราชการ (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) - manager 1350
16 ย้ายข้าราชการ (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น) - manager 949
17 ย้ายข้าราชการ (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง) - manager 982
18 สอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (สำนักงาน ก.พ.) - ณรงค์ยุทธ 296
19 คำสั่งแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - ณรงค์ยุทธ 614
20 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น ดีมาก(+) ดีมาก และดี(+) และร้อยละการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับผลผลการประเมิน สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (๑ เมษายน ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) - manager 820
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

รายงานผลการดำเนินงาน

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document