ย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ

User Rating: / 5
แย่ดีที่สุด 

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๘๕๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการ

 

ทั้งนี้ ขอให้ข้าราชการที่มีชื่อตามคำสั่งดังกล่าว มอบหมายหน้าที่การงานในตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ

และไปรายงานตัวในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘