ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อพนักงานศาสนการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก สำหรับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานศาสนการ รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

User Rating: / 8
แย่ดีที่สุด 

รายชื่อพนักงานศาสนการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก สำหรับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานศาสนการ รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)