บุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม เข้ารับประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของข้าราชการ และบุคลากรสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ.นครปฐม 
ตามที่แม่กองธรรมสนามหลวง ได้จัดการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง เพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับประชาชนทั่วไป โดยแบ่งการศึกษาเป็นระดับธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ในการนี้บุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม สามารถสอบผ่าน และเข้ารับประกาศนียบัตรธรรมศึกษา จำนวน 4 ราย นำโดย นายภาณุพงศ์ คงเชื้อจีน เลขานุการกรม พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 182,425