โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 การสรรหา/คัดเลือกบุคลากร โครงการสรรหาบุคคล "พุทธาคุณากร" ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (สำนักงานเลขานุการกรม) ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) องค์กรคุณธรรม สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม ด้านการเสียสละอุทิศตนต่อราชการ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

ภาพกิจกรรม (ตัวอย่างข้อมูล)
ภาพกิจกรรม (ตัวอย่างข้อมูล)
ภาพกิจกรรม (ตัวอย่างข้อมูล)
ภาพกิจกรรม (ตัวอย่างข้อมูล)
ภาพกิจกรรม (ตัวอย่างข้อมูล)
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 80,621