ผู้บริหารสำนักงานเลขานุการกรม

 ผู้บริหารสำนักงานเลขานุการกรม 

 

นายธีรเดช จันทรัตน์ 
เลขานุการกรม

 

นายวรพจน์  จอมศิริวัฒนา
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวินัย
นายปกรณ์  ศรแสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวรพจน์  จอมศิริวัฒนา
นิติกรชำนาญการพิเศษ
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

 

นางสาวอุบลวรรณ  ศรีอริยะกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงิน บัญชี และงบประมาณ
นายชนะ คณะเขต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
นายยุทธศักดิ์  แก้วพระพาน
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

 

 

นางสาววรรณวราพร แก้วปลั่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
 
นางสาวพัชราภรณ์ จันทรณิธานศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์
และประสานราชการ

 

 

นายธีรวุฒิ วรโคตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
นายไอศูรย์ ปฐมโรจน์สกุล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ

 


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 182,425