โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม ด้านการเสียสละอุทิศตนต่อราชการ

วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายภาณุพงศ์ คงเชื้อจีน เลขานุการกรม เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม ด้านการเสียสละอุทิศตนต่อราชการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการคัดเลือก โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุเป้าหมายตามแผนส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการคัดเลือก มีดังต่อไปนี้
 1. นายเกรียงไกร ทิพย์สุมาลัย          สังกัด กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
 2. นางสาวพิมพ์พันธุ์ สุคันธิน          สังกัด กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. นายวชิระ กุลบุตร           สังกัด กลุ่มงานวินัย
 4. นางสาวภัทรวดี ภู่ประเสริฐ           สังกัด กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
 5. นางสาวภัทราภรณ์ ดำรัตน์          สังกัด กลุ่มนิติการ
 6. นางสาวกนกวรรณ จันทร์ทอง      สังกัด กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
 7. นางพวงเพ็ญ โพธิกาญจนวัตร     สังกัด ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ (ช่วยราชการ)
 8. นางสาวกนกพิชญ์ กองวงษ์         สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป
 9. นางสาวชนิสรา มาประสพ           สังกัด กลุ่มบริหารการเงิน บัญชี และงบประมาณ
 10. นายผดุงศักดิ์ กะรัตน์           สังกัด กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ และประสานราชการ

#สำนักงานเลขานุการกรม  #แผนส่งเสริมคุณธรรม #โครงการคุณธรรม

🔴 ติดตามข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ที่
• ยูทูบ : youtube.com/c/สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
• เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/www.onab.go.th
• เว็บไซต์ : www.onab.go.th


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 80,592