วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์

 วิสัยทัศน์ (VISION) 
สำนักงานเลขานุการกรมเป็นหลักในการอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติราชการอย่างมืออาชีพ 

มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุก และยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม

 

 

 ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)  
เพิ่มประสิทธิภาพสำนักงานเลขานุการกรมให้เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพการบริการให้มีมาตรฐาน

พัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 123,201