ติดต่อเรา


สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่ 2 ชั้น 2
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Email: bitc@onab.go.th

 • งานช่วยอำนวยการเลขานุการกรม
   02-441-7923
  02-441-7923
 • กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
  02-441-7932-3
 • กลุ่มนิติการ
   02-441-7935
   02-441-7935
 • กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
   02-441-7926
   02-441-7927
 • กลุ่มงานวินัย
   02-441-7921
 • กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
   02-441-7938-9
   02-441-7939
 • กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์และประสานราชการ
   02-441-7936-7
   02-441-7936
 • กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
   02-441-7940-1
   02-441-7941
 • กลุ่มบริหารการเงิน บัญชี และงบประมาณ
   02-441-7928-30
   02-441-7931
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
   02-441-7925
   02-441-7924
 • ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ
   02-441-7942-4
   02-441-7944-5
 • หมวดยานพาหนะ
   02-441-7946


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 182,472