โครงสร้างสำนักงานเลขานุการกรม

 โครงสร้างการบริหารงาน สำนักงานเลขานุการกรม 

- ว่าง -
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

​​​​

นายอินทพร จั่นเอี่ยม
รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1
(กำกับดูแลสำนักงานเลขานุการกรม)


 

นายภาณุพงศ์  คงเชื้อจีน
เลขานุการกรม

 

-ว่าง-
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวินัย
นายปกรณ์  ศรแสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายจาตุวัฒน์  วงษ์จีน
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

 

นางสาวอุบลวรรณ  ศรีอริยะกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงิน บัญชี และงบประมาณ
นายพนม ชุ่มนวล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
นายยุทธศักดิ์  แก้วพระพาน
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

 

 

นางสาววรรณวราพร แก้วปลั่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
 
นายชีวิน  อภิบาลบุญชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์
และประสานราชการ

 

 

นายธีรวุฒิ วรโคตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
นายไอศูรย์ ปฐมโรจน์สกุล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ

 


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 53,852