พิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ “สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ วิถีพอเพียง” คืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาพักผ่อน โดยใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS 6) สำนักงานเลขานุการกรม NO GIFT POLICY ร่วมรณรงค์ งดรับ งดให้ ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ และทุกเทศกาล การประชุมสำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ชั้น ๒ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องกลุ่มงานในสำนักงานเลขานุการกรมในการร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการองค์กรคุณธรรมต้นแบบของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

ภาพกิจกรรม (ตัวอย่างข้อมูล)
ภาพกิจกรรม (ตัวอย่างข้อมูล)
ภาพกิจกรรม (ตัวอย่างข้อมูล)
ภาพกิจกรรม (ตัวอย่างข้อมูล)
ภาพกิจกรรม (ตัวอย่างข้อมูล)
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 182,425