พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องกลุ่มงานในสำนักงานเลขานุการกรมในการร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการองค์กรคุณธรรมต้นแบบของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : สำนักงานเลขานุการกรม โครงการจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ รักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 การสรรหา/คัดเลือกบุคลากร โครงการสรรหาบุคคล "พุทธาคุณากร" ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (สำนักงานเลขานุการกรม) ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

ภาพกิจกรรม (ตัวอย่างข้อมูล)
ภาพกิจกรรม (ตัวอย่างข้อมูล)
ภาพกิจกรรม (ตัวอย่างข้อมูล)
ภาพกิจกรรม (ตัวอย่างข้อมูล)
ภาพกิจกรรม (ตัวอย่างข้อมูล)
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 123,088