สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ลานรอบองค์พระฯ ภายในพื้นที่พุทธมณฑล สำนักงานเลขานุการกรม จัดพิธีมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ในส่วนสำนักงานเลขานุการกรม) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัล โครงการประกวดคำขวัญการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคล “พุทธาคุณากร” สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม บุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม เข้ารับประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 23,094