ผู้บริหารสำนักงานเลขานุการกรม

 ผู้บริหารสำนักงานเลขานุการกรม 

 

นายภาณุพงศ์  คงเชื้อจีน
เลขานุการกรม

 

นายวัชรินทร์  คุ่ยศิริ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวินัย
นางพิชชาวริน ชนะคุ้ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายจาตุวัฒน์  วงษ์จีน
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

 

นางสาวอุบลวรรณ  ศรีอริยะกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงิน บัญชี และงบประมาณ
นายคนึงกิจ  พรหมนุชานนท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
นายยุทธศักดิ์  แก้วพระพาน
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

 

 

นางสาวรุ่งอรุณ  ธิมาชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
 
นายชีวิน  อภิบาลบุญชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์
และประสานราชการ

 

 

นายพนม  ชุ่มนวล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ

 


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,703