พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคล “พุทธาคุณากร” สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ 2 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร “พุทธาคุณากร” สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และยกย่องชมเชย บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของราชการ โดยบุคลากรผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม คือ นายจิรัฐ ทองหัวเตย


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 123,201