สำนักงานเลขานุการกรม จัดพิธีมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ในส่วนสำนักงานเลขานุการกรม)

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานเลขานุการกรม จัดพิธีมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ในส่วนสำนักงานเลขานุการกรม) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ สำนักงานเลขานุการกรม มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน คือ
1. นายสนั่น  ฤทธิ์เดช  หัวหน้าหมวดยานพาหนะ  (ลูกจ้างประจำ)
2. นางสาวทิพวรรณ  วุฒิอาภรณ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  (พนักงานศาสนการ)
ในการนี้ สำนักงานเลขานุการกรม ขอขอบคุณบุคลากรทั้ง 2 ท่าน ที่ได้อุทิศเวลาในการทำงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีตลอดมา 
ท้ายสุดนี้สำนักงานเลขานุการกรม ขออวยพรให้บุคลากรทั้ง 2 ท่าน จงมีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่แข็งแรง ใช้ชีวิตหลังเกษียณให้มีความสุขตลอดไป

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 123,141