การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูล ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ออนไลน์)

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขานุการกรม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูล ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ออนไลน์) ผ่านระบบออนไลน์ Google meet โดยมีบริษัทฯ นำเสนอการจัดทำระบบงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรี ในโครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณแบบรวมศูนย์ โดยมีระบบต่างๆ ดังนี้ 
- ระบบจัดการคำขอและตรวจสอบคำของบประมาณ
- ระบบการจัดสรรงบประมาณ
- ระบบบริหารจัดการงบประมาณ
- ระบบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการเบิกจ่ายฯ
- การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 182,406